Reglement TVK 2020

1. Het Tiener Vastelaovend Konkoer (TVK) is een door de stichting Talenz.nl jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor Limburgse ‘Vastelaovend leedjes’ voor tieners (12 t/m 19 jaar) uit Nederlands en Belgisch Limburg.

2. Voor deelname komen alleen in aanmerking ‘Vastelaovendleedjes’, die voldoen aan de volgende criteria:
a. het liedje moet niet eerder aan KVL- of TVK finales hebben deelgenomen en origineel (geen cover of deel van cover) zijn.
b. het liedje moet een ‘Vastelaovend’ karakter hebben.
c. de teksten mogen niet beledigend, discriminerend of provocerend zijn (ter beoordeling aan de organisatie).
d. ‘vastelaovendsleedjes’ in tienerstijl (muziek, tekst en uitwerking) worden zeer aanbevolen.
Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk, als wel door (carnavals-)verenigingen, groepen of scholen plaatsvinden.

3. Deelnemers dienen (minstens) op het voortgezet onderwijs te zitten. Deelnemers zijn maximaal 19 jaar.

4. Het TVK en het LVK staan open voor deelname van 18- en 19- jarigen. Het is niet toegestaan om aan beide concoursen deel te nemen. Eenmaal deelgenomen aan het LVK betekent dat deelname aan het TVK niet meer mogelijk is.

5. De stichting Talenz.nl heeft het recht een uitzondering te maken voor deelname in verband met de leeftijdsindeling bij (een groep van) deelnemers waarbij er één of meer deelnemers niet binnen de leeftijdscategorie vallen van het TVK. Tenminste 50% van (de groep van) deelnemers dient ten alle tijden binnen de toegestane leeftijdscategorie te vallen. Verder dient de gemiddelde leeftijd van de groep van deelnemers binnen de toegestane tiener leeftijdscategorie te vallen. Ouder dan 21 jaar is niet toegestaan. De stichting Talenz.nl is het toegestaan om deze uitzondering niet in werking te laten treden zonder opgaaf van redenen.

6. Via www.tvk-limburg.nl kan de aanmelding voor het TVK digitaal doorgegeven worden. Dit dient te geschieden door invulling van het inschrijfformulier op deze website.

7. Voor deelname aan de voorronde van het TVK is inschrijfgeld verschuldigd ten bedrage van € 11,11. Het inschrijfgeld kan betaald worden op rekeningnummer NL77RABO0325292825 ten name van de stichting Talenz.nl onder vermelding van naam en woonplaats. Uiterlijk 21 november 2019 dient het inschrijfgeld te zijn voldaan. De inzending dient uiterlijk 19 november 2019 te zijn ontvangen bij de stichting Talenz.nl. Inzendingen die te laat zijn ontvangen, worden van deelname uitgesloten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het insturen van het juiste tekst- en muziekbestand.

8. In het TVK jubileumjaar 2020 is er geen foto challenge voor de voorronde.

9. Met betrekking tot de auteursrechten:
a. De componist/auteur/deelnemer behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door de stichting Talenz.nl, zoals ten behoeve van radio, tv of andere media.
b. De componist/auteur/deelnemer geeft door middel van inschrijving aan het TVK toestemming aan de Stichting Talenz.nl om activiteiten te kunnen ondernemen, die de stichting nodig acht ter promotie van dit liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van korte geluids- of beeldfragmenten op de website, op Facebook, Twitter en Instagram. ww.tvk-limburg.nl.

10. Marlstone Music staat garant voor een professioneel arrangement van het liedje, zoals dit liedje gekwalificeerd is voor de TVK Finale. Het liedje zelf mag en zal inhoudelijk niet gewijzigd worden. De sfeer, aard en karakter, het ritme en de tekst blijven ongewijzigd. De organisatie heeft het recht om individuele verzoeken tot wijzigingen van sfeer, aard en karakter, ritme en tekst van het liedje te weigeren. Dit zal in samenspraak met Marlstone Music worden beoordeeld.

11. Na de TVK Workshop op 23 november 2019 zullen een nader te bepalen aantal finalisten (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) met een maximum van 16 hun liedjes opnemen in de Marlstone Music Studio’s.

12. De finalisten dienen vóór 1 januari 2020 het deelnemersgeld te betalen van € 111,11. Dit is een beperkte eigen bijdrage in de kosten voor het arrangement en professionele studio-opname bij Marlstone Music. Deelnemers aan de TVK voorronde, die voor het arrangement en opname reeds gebruik hebben gemaakt van de diensten en productie van Marlstone Music, zijn vrijgesteld van betaling van dit deelnemersgeld. Stichting Talenz.nl keert geen compensatie uit voor het voorronde arrangement en opname van Marlstone Music of welke studio dan ook.

13. De componist/auteur/deelnemer stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Stichting Talenz.nl. Het notenschrift hoeft in principe niet, maar heeft wel de voorkeur ter verduidelijking. Dit gaat in nauw overleg tussen deelnemer/componist/tekstschrijver en Marlstone Music. Het ‘Vastelaovend leedje’ dient vóór de TVK voorronde (uiterlijk 20 november 2019) aangeleverd te worden in een muziekbestand (in WAV of MP3) en gemaild te worden naar tvk-melanie@outlook.com.

14. Indien deelnemer reeds in het bezit is van een professionele opname van het liedje, dan kan deze opname gebruikt worden, mits de opname voldoet aan de normen gesteld door de organisatie en Marlstone Music. Hierover is vooraf overleg verplicht met Marlstone Music en de organisatie.

15. Deelnemer (ouders of voogd) dient dan een schriftelijke toestemming te overleggen dat de betreffende opnamen zonder extra vergoeding voor reproductiedoeleiden gebruikt mogen worden. Bij afwezigheid van deze schriftelijke toestemming zal het desbetreffende ‘Vastelaovendleedje’ niet op de TVK verzamel CD komen, maar deelname aan het TVK is wel gewoon toegestaan.

16. Deelnemer (ouders of voogd) vrijwaart ten alle tijden de stichting Talenz.nl en Marlstone Music voor eventuele claims van derden.

17. Alle deelnemers verklaren zich akkoord met eventuele radio- en/of televisieopnames van hun optreden en het vrijelijk gebruik van foto’s die tijdens de wedstrijden gemaakt zijn. Deelnemers verklaren bij inschrijving eveneens dat zij geen bezwaar hebben tegen het gebruik van foto- en filmmateriaal uit een eventuele voorronde of de finale ten behoeve van de promotie van het TVK.

18. Het staat auteur/componist/tekstschrijver/deelnemer vrij om meerdere nummers in te zenden voor de TVK Workshop. Uitvoerenden kunnen slechts met één lied in de finale komen.

19. Tijdens de TVK finale op 25 januari 2020 en de voorronde op 23 november 2019 zal niet live worden gezongen, maar ‘met de band mee’, zodat ieder op gelijke wijze onder gelijke omstandigheden kan worden beoordeeld. Alle liedjes voor de TVK voorronde worden op één gegevensdrager verzameld en ten aanzien van volume aan elkaar gelijk getrokken. Het is in de voorronde aan de TVK technici om de geluidskwaliteit te beoordelen en in te regelen. Tijdens de finale wordt de CD TVK Kei Gaaf Alaaf gebruikt. In het liedje mag geen gebruik gemaakt worden van ondersteunende zangstemmen anders dan van de podiumdeelnemers. Deze podium deelnemers dienen aan het leeftijdscriterium van het TVK te voldoen.

20. Bij het optreden mag, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van een dans- of showgroep of anderszins personen, alleen wanneer dit ter ondersteuning en verfraaiing van de act dient. Het leeftijdscriterium, zoals omschreven in artikel 4, is voor deze groep niet van toepassing.

21. De stichting Talenz.nl is gerechtigd naar bevind van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.

22. Het oordeel van het bestuur en van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

23. De jury werkt onafhankelijk en autonoom. De stichting Talenz.nl heeft de criteria bepaald waarop de kandidaten worden beoordeeld. In deze beoordeling is zeer belangrijk dat er zo veel mogelijk aansluiting gezocht is bij belevingswereld van tieners. De aspecten die daarin beoordeeld worden zijn tekst, muziek en zang, presentatie, meezingbaarheid en originaliteit.

24. In geval naar het oordeel van de organisatie te weinig ‘Vastelaovendleedjes’ worden aangemeld, dan beslist de stichting (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) of een voorronde zal plaatsvinden dan wel de jury een selectie maakt op basis van de aangeleverde digitale geluidsdragers teneinde te komen tot een representatief deelnemersveld in de finale.