Reglement TVK 2023

1. Het Tiener Vastelaovend Konkoer (TVK) is een door de stichting Talenz.nl jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor Limburgse ‘Vastelaovend leedjes’ voor tieners (12 t/m 19 jaar) uit Nederlands- en Belgisch Limburg.

2. Voor deelname komen alleen in aanmerking ‘Vastelaovend leedjes’, die voldoen aan de volgende criteria:
2a. het liedje mag niet eerder aan KVL- of TVK finales hebben deelgenomen en moet origineel (geen cover of deel van cover) zijn,
2b. het liedje moet een ‘Vastelaovend’ karakter hebben,
2c. de teksten mogen niet beledigend, discriminerend of provocerend zijn (ter beoordeling aan de organisatie),
2d. ‘Vastelaovend leedjes’ in een passende tienerstijl (muziek, tekst, arrangement en uitvoering) worden zeer aanbevolen.

3. Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk, als wel door groepen, scholen of (carnavals-)verenigingen plaatsvinden.

4. Het TVK volgt de Corona regelgeving van het RIVM en de Nederlandse overheid voor zover deze regelgeving tijdens de finale op zaterdag 28 januari 2023 van toepassing zijn.

5. Deelnemers dienen (minstens) op het voortgezet onderwijs te zitten. Deelnemers zijn maximaal 19 jaar.
5a. Het is eenmalig toegestaan voor deelnemers die voor het afgelaste TVK 2021 of 2022 wel aan het maximale leeftijdscriterium van 19 jaar voldeden, maar voor het TVK 2023 niet, om toch deel te nemen aan het TVK 2023. Dit is een eenmalige uitzondering vanwege de afgelasting in 2021 en 2022 omwille van de Corona pandemie.

6. Het TVK en het LVK staan open voor deelname van 18- en 19- jarigen. Het is echter niet toegestaan om in één Vastelaovend seizoen aan beide concoursen deel te nemen.

7. De stichting Talenz.nl heeft het recht een uitzondering te maken voor deelname in verband met de leeftijdsindeling bij (een groep van) deelnemers voor het TVK 2023 waarbij er één of meer deelnemers niet binnen de leeftijdscategorie vallen van het TVK. Tenminste 50% van de groep van deelnemers bij een even aantal en de helft plus 1 van de deelnemers bij een oneven aantal, deint te allen tijde binnen de toegestane leeftijdscategorie van het TVK te vallen. Ouder dan 20 jaar is nooit toegestaan. De stichting Talenz.nl is het toegestaan om deze uitzondering zonder opgaaf van redenen buiten werking te stellen.

8. Aanmelding voor het TVK kan via de website www.tvk-limburg.nl geschieden. Dit kan door invulling van het inschrijfformulier op de website.

9. Voor deelname aan de voorronde van het TVK is inschrijfgeld verschuldigd ten bedrage van € 11,11. Het inschrijfgeld kan betaald worden op rekeningnummer NL77RABO0325292825 ten name van de stichting Talenz.nl onder vermelding van naam en woonplaats. Uiterlijk 31 december 2022 dient het inschrijfgeld te zijn voldaan.

Uiterlijk 31 december 2022 dient eveneens te zijn ontvangen door de stichting:
9a. Het ‘Vastelaovend leedje’, conform de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement, in een MP3 bestand;
9b. De tekst van het liedje in een WORD bestand (géén PDF).

10. Inzendingen die te laat zijn ontvangen, worden van deelname uitgesloten. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig insturen van het juiste tekst- en muziekbestand.

11. Deelname aan de voorronde op -N.V.T voor TVK 2023- vereist inschrijving op uiterlijk -N.V.T voor TVK 2023- via de website www.tvk-limburg.nl. Het liedje en de tekst hoeft pas ingeleverd te worden op -N.V.T voor TVK 2023-.

12. Met betrekking tot de auteursrechten geldt het na volgende:
12a. De componist/auteur/deelnemer behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kan het liedje aan derden beschikbaar worden gesteld door de stichting Talenz.nl, zoals ten behoeve van radio, tv of andere media.
12b. De componist/auteur/deelnemer geeft door middel van inschrijving aan het TVK toestemming aan de Stichting Talenz.nl om activiteiten te kunnen ondernemen, die de stichting nodig acht ter promotie van het liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van korte geluids- of beeldfragmenten op de website www.tvk-limburg.nl, op Facebook, Twitter, Instagram en TikTok.

13. De componist/auteur/deelnemer stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de Stichting Talenz.nl. Het ‘Vastelaovend leedje’ dient vóór de TVK voorronde (-N.V.T voor TVK 2023-) aangeleverd te worden in een muziekbestand (MP3) en de tekst gemaild te worden naar tvk-melanie@outlook.com.

14. Deelnemer (ouders of voogd) vrijwaart ten alle tijden de stichting Talenz.nl voor eventuele claims van derden met betrekking tot auteursrechten in de breedste zin.

15. Alle deelnemers verklaren zich akkoord met eventuele radio- en/of televisieopnames of voor andere media van hun optreden en het vrijelijk gebruik van foto’s die tijdens de wedstrijden gemaakt zijn. Deelnemers verklaren bij inschrijving eveneens dat zij geen bezwaar hebben tegen het gebruik van foto- en filmmateriaal uit een eventuele voorronde (N.V.T voor TVK 2023) of de finale ten behoeve van de promotie van het TVK.

16. Het staat auteur/componist/tekstschrijver/deelnemer vrij om meerdere nummers in te zenden voor de TVK voorronde. Uitvoerenden kunnen slechts met één lied in de finale komen. In verband met afgelasten van het TVK 2021 en 2022 vanwege de Corona pandemie is het eenmalig toegestaan om met het liedje dat bedoeld was voor het TVK 2021 of 2022 én het liedje dat is bedoeld voor het TVK 2023 in te schrijven en deel te nemen in de finale. In geval van deelname met twee liedjes kan slechts één liedje kwalificeren bij de eerste 3.

17. Tijdens de TVK finale op 28 januari 2023 en de voorronde op N.V.T voor TVK 2023 zal niet live worden gezongen, maar ‘met de band mee’, zodat ieder op gelijke wijze onder gelijke omstandigheden kan worden beoordeeld. Alle liedjes voor de TVK voorronde worden op één gegevensdrager verzameld en ten aanzien van volume vooraf aan elkaar gelijk getrokken. Het is in de voorronde N.V.T voor TVK 2023 en in de finale aan de TVK technici om de geluidskwaliteit te beoordelen en in te regelen. In het liedje mag géén gebruik gemaakt worden van ondersteunende zangstemmen anders dan van de podium deelnemers. Ook deze podium deelnemers dienen aan het leeftijdscriterium van het TVK te voldoen. De richtlijnen rondom Covid-19 zouden kunnen leiden tot het beperken van het aantal personen op het podium.

18. Bij het optreden mag, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van een dans- of showgroep of anderszins personen, alleen wanneer dit ter ondersteuning en verfraaiing van de act dient. Het leeftijdscriterium, zoals omschreven in artikel 5 en 5a, is voor deze groep niet van toepassing.

19. Het bestuur van de stichting Talenz.nl is gerechtigd naar bevinding van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.

20. Het oordeel van het bestuur van de stichting Talenz.nl en van de jury is bindend. Hierover kan nimmer worden gecorrespondeerd. Met uitzondering van de nummers 1, 2 en 3 wordt verder geen mededeling gedaan over de verdere rangorde in de TVK finale. Jury rapporten van de finale worden niet ter beschikking gesteld.

20a. Bij voldoende deelname in de leeftijdscategorie 12 tot en 15 en voldoende deelname in de leeftijdscategorie 16 tot en met 19 zal in beide leeftijdscategorieën een winnaar van het beste Limburgse tiener Vastelaovend liedje gekozen worden. Tevens zal in beide categorieën een nummer 2 en nummer 3 gekozen worden. De stichting Talenz.nl beslist wanneer er sprake is van voldoende deelname.

21. De hoofdjury werkt onafhankelijk en autonoom. De stichting Talenz.nl heeft de criteria bepaald waarop de kandidaten worden beoordeeld. In deze beoordeling is van onderscheidend belang dat er zo veel mogelijk aansluiting is gezocht bij belevingswereld van tieners. De aspecten die daarin beoordeeld worden zijn tekst, muziek en zang, presentatie, meezingbaarheid en originaliteit. Het bestuur van de stichting Talenz.nl heeft de mogelijkheid om de jurering deels via social media of SMS stemmen te laten plaatsvinden.

22. In geval naar het oordeel van de organisatie te weinig ‘Vastelaovend leedjes’ worden aangemeld, dan beslist de stichting (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) of een voorronde zal plaatsvinden dan wel of een jury een selectie maakt op basis van de aangeleverde digitale geluidsdragers teneinde te komen tot een representatief deelnemersveld in de finale. Dit artikel is eenmalig geheel buiten werking gesteld voor TVK 2023.

23. Indien dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting Talenz.nl.

24. De Stichting Talenz.nl heeft een AVG ondertekend. Deze verklaring is hier te downloaden.

25. De Stichting Talenz.nl heeft een privacy policy opgesteld. Deze verklaring is  hier te vinden.