Reglement 2019

 1. Het Tiener Vastelaovendleedjes Konkoer (TVK) is een door de stichting Talenz.nl jaarlijks georganiseerde wedstrijd voor Limburgse 'Vastelaovendleedjes' voor tieners (12 t/m 19 jaar).

 2. Voor deelname komen alleen in aanmerking nieuwe 'Vastelaovendleedjes', die voldoen aan de volgende criteria:
  a. het liedje moet nieuw (niet eerder aan KVL- of TVK finales deelgenomen) en origineel (geen cover of deel van cover) zijn.
  b. het liedje moet een 'Vastelaovend' karakter hebben.
  c. de teksten mogen niet beledigend, discriminerend of provocerend zijn (ter beoordeling aan de organisatie).
  d. 'vastelaovendsleedjes' in tienerstijl (muziek, tekst en uitwerking) worden zeer aanbevolen.

 3. Inzendingen kunnen individueel, dan wel gezamenlijk, als wel door (carnavals-)verenigingen, groepen of scholen plaatsvinden.

 4. Deelnemers dienen (minstens) op het voortgezet onderwijs te zitten. Deelnemers zijn maximaal 19 jaar.

 5. Het TVK en het LVK staan open voor deelname van 18- en 19- jarigen. Het is niet toegestaan om aan beide concoursen deel te nemen. Eenmaal deelgenomen aan het LVK betekent dat deelname aan het TVK niet meer mogelijk is.

 6. Via www.tvk-limburg.nl kan de aanmelding voor het TVK digitaal doorgegeven worden. Dit dient te geschieden door invulling van het inschrijfformulier op deze website.

 7. Ter bestrijding van de kosten van de TVK Workshop dient iedere deelnemer € 11,11 inschrijfgeld te betalen op rekeningnummer NL77RABO0325292825 ten name van de stichting Talenz.nl onder vermelding van naam en woonplaats. Uiterlijk 22 november 2018 dient het inschrijfgeld voor de TVK Workshop voldaan te zijn.

 8. De inzending dient uiterlijk 19 november 2018 te zijn ontvangen bij de stichting Talenz.nl. Inzendingen die te laat zijn ontvangen, worden van deelname uitgesloten. De inzender is zelf verantwoordelijk voor het insturen van het juiste tekst- en muziekbestand.

 9. De foto challenge is een wedstrijd waarin de deelnemers aan de voorronde van het TVK een originele foto maken van zichzelf met het logo van het TVK.
  Deze foto dient uiterlijk op 22 november 2018 gedeeld te worden op het Facebook van het TVK.
  a. De jury bij de voorronde kiest uit deze foto’s de beste, origineelste, leukste en/of opvallendste foto. De winnende foto wordt bekend gemaakt bij de voorronde op 24 november 2018 vóór de bekendmaking van de TVK finalisten 2019.
  b. Door publicatie van deze foto op het TVK Facebook draagt de maker van de foto het recht over aan de stichting Talenz.nl om deze foto te gebruiken voor promotiedoeleinden van het TVK. De deelnemer verklaart tegelijkertijd dat niemand op de foto bezwaar maakt tegen publicatie daarvan op het TVK Facebook.
  c. De deelnemer van de winnende foto ontvangt een Vastelaovend Stage plaats bij een bekende LVK-artiest. Afspraken daaromtrent worden na de voorronde via de organisatie van het TVK met de LVK artiest gemaakt.
  d. Indien de winnaar van deze Vastelaovend Stage plaats in de TVK-finale een eerste, tweede of derde plek behaalt – en daarmee ook een Vastelaovend Stage plaats wint -, dan schuift deze Vastelaovend Stage plaats door naar de winnaar van de vierde plaats in de TVK finale.

 10. Met betrekking tot de auteursrechten:
  a. De componist/auteur/deelnemer behoudt de auteursrechten over het ingezonden liedje. Wel kunnen gegevens omtrent liedjes aan derden beschikbaar worden gesteld door de stichting Talenz.nl, zoals ten behoeve van radio, tv of andere media.
  b. De componist/auteur/deelnemer geeft door middel van inschrijving aan het TVK toestemming aan de Stichting Talenz.nl om activiteiten te kunnen ondernemen, die de stichting nodig acht ter promotie van dit liedje. Dit geldt ook voor het plaatsen van korte geluids- of beeldfragmenten op de website, op Facebook, Twitter en Instagram. ww.tvk-limburg.nl.

 11. Marlstone Music staat garant voor een professioneel arrangement van het liedje, zoals dit liedje gekwalificeerd is voor de TVK Finale. Het liedje zelf mag en zal inhoudelijk niet gewijzigd worden. De sfeer, aard en karakter, het ritme en de tekst blijven ongewijzigd. De organisatie heeft het recht om individuele verzoeken tot wijzigingen van sfeer, aard en karakter, ritme en tekst van het liedje te weigeren. Dit zal in samenspraak met Marlstone Music worden beoordeeld.

 12. Na de TVK Workshop op 24 november 2018 zullen een nader te bepalen aantal finalisten (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) met een maximum van 15 hun liedjes opnemen in de Marlstone Music Studio's.

 13. De finalisten dienen vóór 1 januari 2019 deelnemersgeld te betalen van € 111,11. Dit is een kleine eigen bijdrage in de kosten voor het arrangement en professionele studio-opname bij Marlstone Music. Deelnemers aan de TVK Workshop, die voor het arrangement en opname reeds gebruik hebben gemaakt van de diensten en productie van Marlstone Music, zijn vrijgesteld van betaling van het deelnemersgeld van €111,11-. Stichting Talenz.nl keert geen compensatie uit voor het arrangement en opname van Marlstone Music of welke studio dan ook, ten behoeve van de TVK Workshop.

 14. De componist/auteur/deelnemer stelt de ingezonden materialen ter beschikking aan de stichting Talenz.nl. Het notenschrift hoeft in principe niet, maar heeft wel de voorkeur ter verduidelijking. Dit gaat in nauw overleg tussen deelnemer en Marlstone Music. Het 'Vastelaovendleedje' dient vóór de TVK Workshop aangeleverd te worden in een muziekbestand (in WAV, of MP3) en gemaild te worden naar tvk-melanie@outlook.com.

 15. Indien deelnemer reeds in het bezit is van een professionele opname van het liedje, dan kan deze opname gebruikt worden, mits de opname voldoet aan de normen gesteld door de organisatie en Marlstone Music. Hierover is vooraf overleg verplicht met Marlstone Music en de organisatie.

 16. Deelnemer (ouders of voogd) dient dan een schriftelijke toestemming te overleggen dat de betreffende opnamen zonder extra vergoeding voor reproductiedoeleiden gebruikt mogen worden. Bij afwezigheid van deze schriftelijke toestemming zal het desbetreffende 'Vastelaovendleedje' niet op de TVK verzamel CD komen, maar deelname aan het TVK is wel gewoon toegestaan.

 17. Deelnemer (ouders of voogd) vrijwaart ten alle tijden de stichting Talenz.nl en Marlstone Music voor eventuele claims van derden.

 18. Het staat auteur/componist/tekstschrijver/deelnemer vrij om meerdere nummers in te zenden voor de TVK Workshop. Uitvoerenden kunnen slechts met één lied in de finale komen.

 19. Tijdens de TVK-finale op 9 februari 2019 en de voorronde op 24 november 2018 zal niet live worden gezongen, maar ‘met de band mee’, zodat ieder op gelijke wijze onder gelijke omstandigheden kan worden beoordeeld. Alle liedjes in de TVK Workshop worden op één gegevensdrager verzameld en ten aanzien van volume aan elkaar gelijk getrokken. Het is in de voorronde aan de TVK technici om de geluidskwaliteit te beoordelen en in te regelen. Tijdens de finale wordt de CD TVK Kei Gaaf Alaaf gebruikt. In het lied mag geen gebruik gemaakt worden van ondersteunende zangstemmen anders dan van de podiumdeelnemers. Deze podiumdeelnemers dienen aan het leeftijdscriterium van het TVK te voldoen.

 20. Bij het optreden mag, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van een dans- of showgroep of anderszins personen, alleen wanneer dit ter ondersteuning en verfraaiing van de act dient. Het leeftijdscriterium, zoals omschreven in artikel 4, is voor deze groep niet van toepassing.

 21. De stichting Talenz.nl is gerechtigd naar bevind van zaken beslissingen te nemen bij onvoorzienbare omstandigheden waarin het reglement niet voorziet dan wel handelen noodzakelijk is.

 22. Het oordeel van het bestuur en van de jury is bindend, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

 23. De jury werkt onafhankelijk en autonoom en bepaalt in overleg met de stichting Talenz.nl de criteria om de kandidaten te beoordelen. Er wordt o.a. rekening gehouden met originaliteit, creativiteit, tekst, presentatie, meezingbaarheid, muzikale prestaties. Een typische tienertoevoeging kan bij gelijke beoordeling het verschil maken. De uitslag is bindend en hierover kan niet gecommuniceerd worden.

 24. In geval naar het oordeel van de organisatie te weinig 'Vastelaovendleedjes' worden aangemeld, dan beslist de stichting (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) of een voorronde zal plaatsvinden dan wel de jury een selectie maakt op basis van de aangeleverde digitale geluidsdragers teneinde te komen tot een representatief deelnemersveld in de finale.

 25. Alle deelnemers verklaren zich akkoord met eventuele radio- en/of televisieopnames van hun optreden en het vrijelijk gebruik van foto’s die tijdens de wedstrijden gemaakt zijn. Deelnemers verklaren bij inschrijving eveneens dat zij geen bezwaar hebben tegen het gebruik van foto- en filmmateriaal uit een eventuele voorronde of de finale ten behoeve van de promotie van het TVK.

Dit artikel is geschreven door Organisatie TVK 2019.